Ergebnisse - results - résultat 2017

EM im Holzrücken - Einspänner
Championnat d’Europe de débardage – en simple
European Mastership - single

EM im Holzrücken - Zweispänner
Championnat d’Europe de débardage – en paire
European Mastership - pairs

Holzrücken - einspännig
débardage – en simple
horse logging - single

Holzrücken - zweispännig
débardage – en paire
horse logging - pairs

Fahren Einspänner
Championat d’attelage – en simple
Driving competition - singles

Fahrwettbewerb - zweispännig
Championat d’attelage – en paire
Driving competition - pairs

Fahrwettbewerb Tandem
Championat d’attelage – en quatre
Driving competition - four horse hitch

Fahrwettbewerb - vierspännig
Championat d’attelage – en quatre
Driving competition - four horse hitch

Zugleistungswettbewerb
Traction – en paire
Pulling competition

Leistungspflügen
Concours de labour
Ploughing match 1

Schaupflügen
Démonstration de labour
ploughing match 2


Holzrücken Zweispänner
Championnat de débardage – en paire
Horse logging match - pairs

Platz Punkte TN Nr Vorname Name Land Nr Pferd 1  Pferd1 Nr Pferd2 Pferd2
1 43,2 73 Øystein Lien N 72 Lukas, Fjord, Wallach, 16 73 Memira, Fjord, Stute, 6
2 44,9 94 Robert Pritzi D 143 Mala, NLK, Stute, 9 144 Emil, NLK, Wallach, 8
3 96,6 59 Anton Laux D 34 Ignaz, Ard, Wallach, 15 35 Susi, Ard, Stute, 21
4 115 86 Jean-Paul  Heck L 69 Mira, Ard, Stute, 5 70 Luna, Ard, Stute, 4
5 157,2 7 Vladimir Hajtmar CZ 38 Galen, SNor, Wallach, 8 39 Grafit, SNor, Wallach, 6
6 186,5 25 Matthias Buchmann D 8 Wälderprinz, SchWK, Hengst, 4 9 Wino, SchWK, Wallach, 9
7 213,3 47 Lukas Meinhold  D 170 Lotte, RhDK, Stute, 7 171 Baron, Belg, Wallach, 12
8 230 8 Dirk Zöll D 6 Wotan, Belg, Wallach, 13 7 Rocky, Belg, Wallach, 7
9 239,7 118 Reiner Geromiller D 153 Guido, NLK, Wallach, 6 154 Marina, NLK, Stute, 10
10 335,6 156 Karsten Güttler D 115 Emma, Ard, Stute, 14 116 Maya, Ard, Stute, 8
11 338,6 18 Ines Bruchhold D 1 Poutsie, Per, Stute,  2 Oudine, Per, Stute, 
12 350,6 30 Reinhard Hundsdorfer D 12 Norris, SüdKB, Wallach, 8 13 Liesl, SüdKB, Stute, 11
13 353,5 42 Hendrik De Kuijper NL 93 Marit v.d. Tonnemaker, NLK, Stute, 13 94 Maska, NLK, Stute, 12
14 388,4 24 Dietrich Wesebaum D 3 Bubi, RhDK, Wallach, 15 4 Lukas, RhDK, Wallach, 15
15 397,3 80 Frank Pedersen N 74 Haldor, Döle, Wallach, 14 75 Bror, Döle, Wallach, 12
16 o.W. 56 Mario Kaufmann D 172 Egon, RhDK, Wallach,  173 Corall, RhDK, Wallach, 
16 o.W. 34 Bernhard Ungermann D 40 Richard, NLK, Wallach, 8 41 Aron, NLK, Wallach, 7
16 o.W. 163 Johannes Stippich A 235 Nero, Nor, Wallach, 8 234 Max, Nor, Wallach, 6